Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sebastiana Jaworskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 345/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Warszawie przy ul. Wyścigowej 4 lokal A-38, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA2M/00388743/4 za cenę nie niższą niż 597.000,00 złotych brutto. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 
01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem 
e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.