Syndyk masy upadłości spółki Relax Centrum sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Alejach Jerozolimskich 81, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000629992, posługująca się nr NIP 5223069095, nr REGON 365141060, sygn. akt XVIII GUp 108/20 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Złotej 8 stanowiącej działkę nr 39, o powierzchni 0,1094 ha z obrębu 5-03-10, wraz z prawem własności budynku dawnego kina „Relax” o kubaturze 14.782 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00182031/0, za cenę nie niższą niż 7.068.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 706.800,00 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r. na biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty na biuro podawcze Sądu). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, w sali nr 14.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu i aukcji dostępne są w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa. 

Wskazuje się, że jedynym dokumentem regulującym zasady przetargu i aukcji są Warunki przetargu i aukcji zatwierdzone przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 108/20, które dostępne są w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie. 

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 608-488-301, 501-541-541 lub adresem e-mail: [email protected], [email protected]