Syndyk masy upadłości spółki Relax Centrum sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Alejach Jerozolimskich 81, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000629992, posługująca się nr NIP 5223069095, nr REGON 365141060, sygn. akt XVIII GUp 108/20 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Złotej 8 stanowiącej działkę nr 39, o powierzchni 0,1094 ha z obrębu 5-03-10, zabudowanej budynkiem dawnego kina „Relax” o kubaturze 14.782 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00182031/0, za cenę nie niższą niż 7.068.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). 

Cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). 

Wadium wynosi 700.680,00 zł (słownie: siedemset tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty na biuro podawcze Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali nr 14 o godz. 13:30.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: [email protected][email protected]