Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Izabeli Rybickiej PESEL 80041610260 sygn. akt XIX GUp 1212/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż udziału w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonego przy ul. Narożnej 3 w Konstancinie Jeziornie, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00003676/0 za cenę nie niższą niż 91.750,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 12 stycznia 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.