Syndyk masy upadłości Krzysztofa Karbowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KAPRO Krzysztof Karbowski, sygn. akt XVIII GUp 94/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 20 lok. 32, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00221176/2 wraz z udziałem o wartości 2/33 w garażu podziemnym odpowiadającym dwóm miejscom parkingowym nr 9 i 10, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze GD1G/00222747/3, za cenę nie niższą niż 400.000,00 zł netto. Wadium 40.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22/657-43-96.