Syndyk masy upadłości Konrada Kuligowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „D2M” Konrad Kuligowski w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 501/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 59/15 (obręb 0008 Kąty Węgierskie), położonej w miejscowości Kąty Węgierskie (05-126) przy ul. Olchowej 11a (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Nieporęt) o powierzchni 261 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00042301/9;
  2. udział w wysokości 1/66 w prawie własności nieruchomości drogowej, na którą składają się działki ewidencyjne o nr : 58/54, 58/10, 58/12,58/17, 58/24, 58/29, 58/43, 59/3, 59/4, 59/24 oraz 58/62 (obręb 0008 Kąty Węgierskie), położonej w miejscowości Kąty Węgierskie (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Nieporęt) o powierzchni 3.796,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00056190/8;
  3. udział w wysokości 1/86 w prawie własności nieruchomości towarzyszącej (teren zielony i oczyszczalnia ścieków), na którą składają się działki ewidencyjne o nr : 58/58 oraz 58/60 (obręb 0008 Kąty Węgierskie), położonej w miejscowości Kąty Węgierskie (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Nieporęt) o powierzchni 1.716,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00056191/5,

za cenę nie niższą niż 77.500,00 zł netto. Wadium wynosi 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r. na adres Biura Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa w godzinach 9.30-16.30. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 roku w biurze syndyka o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. +48 501 541 541.