Syndyk masy upadłości Urszuli Edyty Giernatowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XVIII GUp 1118/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej podpiwniczonym położonym w Legionowie, gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie przy ul. Kwiatowej 38, stanowiący działkę ewidencyjną nr 29/1 o pow. 877 m, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00017363/7 za cenę nie niższą niż 1.024.000,00 ( słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące i 00/100) brutto złotych. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 roku Kancelarii Syndyka przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listem poleconym (decyduje data wpływu do Kancelarii). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021 roku o godz. 11.00 w Kancelarii Syndyka. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w kancelarii syndyka oraz czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.