Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Penzy w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1701/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24 położonym w Legionowie przy ul. Wilanowskiej 6, województwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Legionowo o pow. 42,30 m2, do którego przynależy piwnica, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00061795/7 za cenę nie niższą niż 56.000,00 zł. Wadium wynosi 6.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.