Syndyk masy upadłości Marka Chackiewicza, sygn. akt XIX GUp 1755/20 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 2/18w prawie własność nieruchomości położonej w miejscowości Łomianki Dolne, działka ewidencyjna nr 429/10 o pow. 1.482 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA4M/00058041/5 za cenę nie niższą niż 3.900,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach 9-17).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2024 roku w/w Biurze Syndyka o godz. 10:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok.1, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 502 997 928 oraz adresem e-mail: [email protected]