Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 521, 522, 523, 524, 525, 519/2, 520/2 o łącznej powierzchni 5,2472 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00024722/5 (dalej: „Nieruchomość niezabudowana”), 

za cenę nie niższą niż określona w opisie i oszacowaniu wartość rynkowa stanowiąca kwotę 819.000,00 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy 00/100), powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT);

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.50.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22/118-49-34.

Niniejszym oświadczam, iż wersja papierowa obwieszczenia jest o treści tożsamej do wersji elektronicznej.