Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Emilii Sobieściak-Adamiak sygn. akt XIX GUp 544/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki lokal mieszkalny oznaczony nr 1 położony przy ul. Skrzetuskiego 12B w Kobyłce (05-230), powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 92 m położony w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Do przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00113264/5 za cenę nie niższą niż 469.600,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać ja na adres tegoż biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 11.30 w w/w Biurze Syndyka. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa. 

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem email: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.