Syndyk masy upadłości Moniki Kurkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1182/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działka ewidencyjna nr 14/4 o powierzchni 577 m– położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiat mrągowski, obręb Borowo dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020664/9  a cenę nie niższą niż 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 20 maja 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa (od poniedziałki do piątku w godzinach 10.16) lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 10.20. Operat szacunkowy oraz Regulamin dostępne są w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. 

O