Syndyk masy upadłości Moniki Kurkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1182/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działka ewidencyjna nr 14/4 o powierzchni 577 m– położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiat mrągowski, obręb Borowo dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020664/9  a cenę nie niższą niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 29 sierpnia 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 10.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.