Syndyk masy upadłości Hanny Chmielewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 25% w nieruchomości gruntowej, położonej w województwie mazowieckim, powiat płoński gmina Czerwińsk nad Wisłą obręb 28, miejscowość Chociszewo 91c działka ewidencyjna nr 253/3 o powierzchni 20000 m2 zabudowanej budynkiem gastronomiczno – usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr PL1L/00037200/1  za cenę nie niższą niż 154.800,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 27 listopada 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.