Syndyk masy upadłości PRESTO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (03-683) przy 
ul. Tużyckiej 8 lok. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000419887, NIP 5242494089, REGON 015697647, sygn. akt XVIII GUp 204/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 97/3 o powierzchni 8.174,00 m, położonej w miejscowości Dębe, gm. Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym (powierzchnia użytkowa: 364,40 m2) oraz budynkiem hali magazynowej (powierzchnia użytkowa: 552,36 m2), dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00047700/1,

za cenę nie niższą niż 1.379.000,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał zastosowanie. Wadium wynosi 150.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2023 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541.