Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniego Szubińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 921/20  sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniewo, powiat radomski, obręb 0003 Domaniów, działka 167/4, 167/5, 167/7, o powierzchni 0,5673 ha oraz o powierzchni zabudowy 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/0086799/7 za cenę nie niższą niż 34.250,00 złotych brutto. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak 7 Dorota Wziątek, ul. Solec 61a lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:30

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.