Syndyk masy upadłości Konrada Kuligowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „D2M” Konrad Kuligowski w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 501/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 116/43 (obręb nr 0006) o powierzchni 1.401 m2, położonej w miejscowości Glebiska, gmina Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko – mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1B/00033081/1, za cenę nie niższą niż 10.500,00 zł netto. Wadium wynosi 1.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail:  [email protected]