Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jarosława Gawrysia w upadłości (sygn. akt syndyka LU1S/GUp-s/290/2023) sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Borowie, powiat garwoliński, obręb 0014 Łopacianka, dz. nr: 12, 101/2 oraz obręb 0007 Gościewicz, dz. nr: 349/1, 349/2, o powierzchni 7,1600 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SI1G/0033810/0, za cenę nie niższą niż 521.000,00 zł netto. Wadium wynosi 50.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].