Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Świerczewskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 667/20  sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Grodziska 13, gmina Nowy Duninów, powiat płocki, obręb 0007 Grodziska, działka nr 186/1, powierzchnia działki 3.300 m2 oraz powierzchni zabudowy 65,54 m2, dla której Sąd Rejonowy Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00023535/2 za cenę nie niższą niż 50.000,00 złotych brutto. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: [email protected]od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.