Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Świerczewskiej w upadłości, sygn. akt XIX GUp 755/20  sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 3/4 w prawie własności  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 6 – Kisielany – Żmichy, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, stanowiącą działkę ewidencyjną  o numerze 180/3 o powierzchni 1.9656ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze SI1S/00123721/8, za cenę nie niższą niż 17.228,00 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: [email protected]od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.