Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Marii Sadurskiej w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1294/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ¼ części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z kompleksem nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na którą składają się działki ewidencyjne o nr 266, 175, 177, 182, 913/1, 938, 1038 z obrębu 0003 Końskowola, położonej przy ul. Szewska i Ogrodowa, woj. lubelskie, miejscowość Końskowola, dla której nie została założona księga wieczysta, za cenę nie niższą niż 43.175,00 zł netto. Wadium wynosi tj. 4.300,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Michała Lorenc, ul. Sandomierska 18 lok. 1, 02-567 Warszawa w godzinach pracy tejże kancelarii lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 13.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa oraz zostaną udostępnione na prośbę skierowaną na adres mailowy: [email protected].