Syndyk masy upadłości Adama Więch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 350/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż udziału w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonego przy ul. Narożnej 3 w Konstancinie Jeziornie, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00003676/0 za cenę nie niższą niż 119.000,00 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 złZainteresowani winni składać oferty do dnia 30 marca 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2022 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.