Syndyk masy upadłości Anny Filipowicz w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 434/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kunin, gmina Goworowo, powiat ostrołęcki, obręb 0023 Kunin, działki nr 97/6, 97/9, 99/5, 99/8, 99/21, 101/5, KW nr OS1O/00041147/2,

za cenę nie niższą niż 6.187,50 zł brutto. Wadium wynosi 618,75 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 r. osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii tj. od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłać je na adres biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2023 r.  w w/w biurze o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod adresem e-mail: [email protected]