Syndyk masy upadłości Adama Więch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 350/20), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości rolnej gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych 134 i 243, położone w miejscowości Nowy Jadów, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie powierzchnia gruntu 2000 m, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00070896/0 za cenę nie niższą niż 83.700,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące i siedemset i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 30 marca 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2022 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.