Syndyk masy upadłości Rafała Ziętka w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1064/21 sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej (zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 159 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni łącznej 308,40 m2) stanowiącej działkę nr 97/1 z obrębu 0008 Parole, położonej w miejscowości Parole (05-831) ul. Szeroka 57 o łącznej powierzchni 0,9841 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00022551/4 za cenę nie niższą niż 537.750,00 zł brutto. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2022r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12.00. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. 

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.