Syndyk masy upadłości Funduszu Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (KRS 0000395355, REGON 145339559, NIP 5252516645), sygn. akt XIX GUp 951/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składa się działka o nr ewidencyjnym 210, położonej w miejscowości Płomieniec (05-317), gmina Mrozy – obszar wiejski, powiat miński, województwo mazowieckie, obręb 0018 Płomieniec, powierzchnia gruntu 3,2651 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr SI1M/00117751/7, za cenę nie niższą niż określona w opisie i oszacowaniu wartość rynkowa stanowiąca kwotę 69.000,00 zł netto. Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.25.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży voraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.