Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Borkowskiego, sygn. akt XIX GUp 1018/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział (4/6) w prawie własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 733 z obrębu 0016 położona w miejscowości Rzekuń (07-411) przy ul. Sienkiewicza 8 (gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie) o powierzchni 800 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 192,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr OS1O/00033918/9 za cenę nie niższą niż 175.000,00 zł. Wadium wynosi 17.500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. r. w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. 

Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.