Syndyk masy upadłości spółki „JAN-POL Bielińscy sp. z o.o.” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 100/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki o nr 81/20, 81/19, 82/4 położone w obrębie ewidencyjnym 0051 Siennica, w miejscowości Siennica, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,3972 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 2.691,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1U/00048176/8 za cenę nie niższą niż 2.175.000,00 zł netto. Wadium wynosi 200.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa (po uprzednim zapoznaniu się z godzinami pracy kancelarii) lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2023 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod adres e-mail: [email protected]