Syndyk masy upadłości Hanny Chmielewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składa się działka o nr ewidencyjnym 381, położona w miejscowości Tabor, gmina Celestynów -obszar wiejski, powiat otwocki, województwo mazowieckie, obręb 0013 Tabor, powierzchnia gruntu 16.660 m, dla której Sąd Rejonowy w otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA1O/00018478/6. za cenę nie niższą niż 78.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 6 listopada 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.30. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.