Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Bączek PESEL 73021010572 NIP: 7451571487 sygn. akt XIX GUp 328/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Trzepowo obręb 0032 Trzepowo gmina Pokrzywnica województwo mazowieckie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o powierzchni 45000 m2 dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1U/00047955/6 za cenę nie niższą niż 117.000,00 złotych (słownie: sto siedemnaście tysięcy i 00/100) złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 20 lutego 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.30.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.