Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 634/20 (poprzednia sygn. akt. XVIII GUp 344/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 123/4 o powierzchni 3234 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1A/00058958/0 za cenę nie niższą niż 20.200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych). Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 11 stycznia 2021 roku osobiście w Kancelarii Syndyka przy ulicy Ludnej 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2021 r. w Kancelarii Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.40. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie oraz w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9/1 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się.  Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.