Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 634/20 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 344/19), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54/49 o pow. 9164 m  zabudowaną budynkiem mieszkalnym z garażem i częścią biurowo socjalną oraz działki niezabudowane o nr 54/44; 54/45; 54/50 i 54/51 i powierzchni 11 576 m położonej w miejscowości Wilczyna, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, przy ul Na Wzgórzu 7, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1A/00039757/2, za cenę nie niższą niż 1.400.000,00 zł brutto zł ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 9 października 2020 roku osobiście w Biurze syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w biurze syndyka oraz gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.