Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mireli Tomczyk w upadłości, sygn. akt XIX GUp 734/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Zabłocie, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławicki, oznaczoną jako działka nr 45/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1B/00049686/7 za cenę nie niższą niż 19.900,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 r. osobiście Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres tejże biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021 roku w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa o godz. 12:00

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem 
e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.