Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Narbut, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA2M/GUp-s/354/2023 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału 4/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zboiska, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie, dz. nr 6/8, obręb ewidencyjny 0026 Zboiska, o powierzchni 1.400 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00054108/2 za cenę nie niższą niż 46.784,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2024 r. osobiście w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy biura) lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 r. w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa o godz. 12.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa, a także w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

W celu zapoznania się z dokumentami oraz uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu 501 541 541 bądź adresem e-mail: [email protected]