Syndyk masy upadłości Funduszu Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (KRS 0000395355, REGON 145339559, NIP 5252516645), sygn. akt XIX GUp 951/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składają się działki o nr ewidencyjnym: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 418, położonej w miejscowości Żulin (07-104), gmina Stoczek, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, obręb 0026 Żulin, powierzchnia gruntu 5,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr SI1W/00062138/1, za cenę nie niższą niż określona w opisie i oszacowaniu wartość rynkowa stanowiąca kwotę 102.000,00 zł netto. Wadium wynosi 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12.35.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.