Syndyk masy upadłości Roberta Pietranika w sprawie o sygn. akt XVIII GUp 53/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 72 lok. 11, o powierzchni 60,00 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 11, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00075465/0 za cenę nie niższą niż 289.000,00 zł brutto. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60/lok. 23, 02-922 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12.00. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. 

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem 
e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.