Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 16, NIP: 5270103132, sygn. akt XIX GUp 986/19, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 552/6 (obręb 0003, Wólka Profecka), położonej w miejscowości Puławy (24-100)) przy ul. Wólka Profecka b/n (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Puławy Miasto o powierzchni 12.250 m2, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00098510/6, za cenę nie niższą niż 72.000,00 zł netto. Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku w gmachu Sądu w sali nr 119 o godz. 11:15.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka 
(ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa) oraz w Sądzie.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]