Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 552/6 (obręb 0003, Wólka Profecka), położonej w miejscowości Puławy (24-100)) przy ul. Wólka Profecka b/n (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Puławy Miasto o powierzchni 12.250 m2, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00098510/6, za cenę nie niższą niż 72.000,00 zł netto. Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.25. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22/118-49-34