Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Arkadiusza Sochackiego, sygn. akt XIX GUp 433/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położoną w Rasztowie 43, 05-205 Rasztów, obręb 0012 Rasztów, gm. Klembów, pow. wołomiński, województwo mazowieckie, stanowiąca działkę nr 2 o powierzchni 2 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00109942/1 oraz nieruchomość gruntową stanowiącą działkę numer 1/10 o powierzchni 624 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00114358/8 za cenę nie niższą niż 473.000,00 zł. Wadium wynosi 47.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. osobiście w biurze syndyka ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2022 roku w biurze syndyka o godz. 11:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. 

Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.