Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej, obręb 0007 Solec-Zdrój, nr działki 560/1, 560/2 o łącznej powierzchni 18.194 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KI1B/00079038/6  oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej  dla przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 3.441.000,00 zł netto. Wadium wynosi 340.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 
01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela biur syndyka pod numerem telefonu 502-997-928 oraz pod adresem e-mail: [email protected]