Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej, obręb 0007 Solec-Zdrój, nr działki 560/1, 560/2 o łącznej powierzchni 18.194 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KI1B/00079038/6  oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej  dla przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 2.016.000,00 zł netto. Wadium wynosi 216.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 
00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 502-997-928 oraz pod adresem e-mail: [email protected]