Syndyk masy upadłości Anny Iwańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1161/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/30 w prawie własności nieruchomości gruntowe położonej w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim gminie Tłuszcz – miasto, miejscowości Tłuszcza, w skład której wchodzi działa nr 1040/2 o pow. 4.372 m2  za cenę nie niższą niż 300,00 złotych (słownie: trzysta  00/100) złotych brutto. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 23  marca 2023  roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2023 r. w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej o godz. 11.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.