Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA2M/00101037/7 za cenę nie niższą niż 43.400,00  złotych brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach 9-17).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2024 roku w/w Biurze Syndyka o godz. 10:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok.1, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 502 997 928 oraz adresem e-mail: [email protected]