Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Anny Łabanowskiej w upadłości, PESEL: 69091800889, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/311/2022 w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o nr 403 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Aluzyjnej 25F o pow. 48,5 m(2), do którego przylega balkon oraz przynależą dwie komórki lokatorskie nr 426 i 427, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00415515/3; z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej jako „Udział w Lokalu”)

za cenę nie niższą niż 158.000,00 zł netto. Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2023 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Martyny Wolińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541 oraz [email protected]

oraz 

Syndyk masy upadłości Grzegorza Łabanowskiego w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 403, zlokalizowanego na IV kondygnacji nadziemnej (3 piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonego w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Aluzyjnej 25, o powierzchni użytkowej 48,50 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00415515/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach postępowania pod sygn. akt. WA2M/GUp-s/312/2022, prowadzonych elektronicznie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 61.830,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 6.183,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Grzegorza Łabanowskiego prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 55 1090 1014 0000 0001 5157 8224.

Pisemne oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa sygnatura akt XIX GUp 7/22 „oferta na zakup z wolnej ręki udziału w nieruchomości Grzegorza Łabanowskiego”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 04 lipca 2023 r. o godzinie 16:00.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie syndyka www.kancelaria-tarazewicz.pl

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.