Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Bączek PESEL 73021010572 NIP: 7451571487 sygn. akt XIX GUp 328/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Warszawie przy ul. Bagno 2 o powierzchni 46,38 m, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00416188/5 oraz stanowiskiem postojowym nr 94 usytuowanym w Warszawie przy ul. Bagno 2/LU23, położonym na kondygnacji -2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które stanowi udział w wysokości 1/289 w hali garażowej dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WA4M/00419307/7. Do nieruchomości gruntowej i budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00141167/3.

  • Lokal mieszkalny za cenę nie niższa niż 781.000,00 zł 
  • Miejsce postojowe za cenę nie niższa niż 84.000,00 zł. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 czerwca 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 13.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.