Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Kulikowskiego w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w lokalu mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 20, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WA1M/00482517/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 3525/2766250, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WA1M / 00443675/3 wraz udziałem w wysokości 1/362 w nieruchomości lokalowej (hali garażowej wielostanowiskowej G2) stanowiący miejsce postojowe nr 154, znajdujące się w budynku położonym przy ul. Obrońców Tobruku 23 w Warszawie, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WA1M/00480383/9 za cenę nie niższą niż 91.000,00 zł netto. Wadium wynosi 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].