Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Narbut, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA2M/GUp-s/354/2023 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sprawnej, w dzielnicy Białołęka, MSI Nowodwory, obręb 4-01-24, stanowiącej działki o nr 49, 98, 99, łączna powierzchnia gruntu 4.518 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00460257/6 za cenę nie niższą niż 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych, 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2024 r. osobiście w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy biura) lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 r. w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa, a także w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

W celu zapoznania się z dokumentami oraz uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu 501 541 541 bądź adresem e-mail: [email protected]