Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Jastrzębskiego, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA2M/GUp-s/486/2022 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka przy ul. Żeglugi Wiślanej 8B lok. 50, 03-043 Warszawa o powierzchni 33,40 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00463596/5 wraz z udziałem 10/10670 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 106/4 opisanej w księdze wieczystej o numerze WA3M/00463113/6 za cenę nie niższą niż 342.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r. osobiście w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy biura) lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2023 roku w Biurze syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa, a także w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

W celu zapoznania się z dokumentami oraz uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu 501 541 541 bądź adresem e-mail: [email protected]