Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Anny Łabanowskiej w upadłości, PESEL: 69091800889, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/311/2022 w trybie z wolnej udział w wysokości 1/2 w udziale 4373400000/9378756300000 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00393277/1 (udział w chodniku osiedlowym), za cenę nie niższą niż 4.150,00 zł netto. Wadium wynosi 500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. osobiście w Biurze Syndyka Martyny Wolińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1 00-413 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii od 10 do 16 od poniedziałku do piątku) lub przesłać je na adres Biura Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku w w/w Biurze Syndyka o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Martyny Wolińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541 oraz [email protected]

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Łabanowskiego w upadłości, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/312/2022 w trybie z wolnej ręki, udział w wysokości 1/2 w udziale 4373400000/9378756300000 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00393277/1 (udział w chodniku osiedlowym), za cenę nie niższą niż 4.150,00 zł. Wadium wynosi 500,00 zł.

Pisemne oferty należy składać do dnia 15 lipca 2024 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak, Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, sygn. akt  WA2M/GUp-s/312/2022 „oferta na zakup z wolnej ręki udziału w nieruchomości Grzegorza Łabanowskiego”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 18 lipca 2024 r. o godzinie 16:00.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie syndyka www.kancelaria-tarazewicz.pl

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.