Syndyk masy upadłości ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m2, zabudowanej budynkiem hali magazynowo-usługowej o powierzchni użytkowej 6.137,65 m2, budynkiem hydroforni o powierzchni 33 m2 oraz zbiornikiem przeciwpożarowym o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Wesołej 3 w Wólce Kosowskiej, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00405400/5 za cenę nie niższą niż 7.000.0000,00 złotych netto (słownie: siedem milionów złotych 00/100). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 700.000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu do Kancelarii). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w biurze syndyka. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 608 488 301 lub adresem e-mail: [email protected].